Posts Tagged ‘Παπατόλιας’

Στην ανάγκη για τον άμεσο επαναπροσδιορισμό των στόχων για τον τουρισμό της Θεσσαλίας και την προσαρμογή στα νέα διεθνή δεδομένα εστίασε ο υποψήφιος περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Απόστολος Παπατόλιας παρουσιάζοντας την πρότασή του για τον τουριστικό προϊόν της περιοχής μας.

Ειδικότερα ο κ. Παπατόλιας τόνισε:

Παπατόλιας: Eνιαία στρατηγική για τον τουρισμό«Η ανάπτυξη του τουριστικού τομέα της θεσσαλικής οικονομίας είναι ένας σύνθετος και ευαίσθητος στόχος με πολλές συνιστώσες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη προκειμένου να υπάρχει ένα θετικό, ισόρροπο και περιβαλλοντικά βιώσιμο αποτέλεσμα.

Η σύγχρονη αντίληψη για την ανάπτυξη του τουρισμού στηρίζεται στην ποιότητα, την πιστοποίηση, τη διεύρυνση και διαφοροποίηση των τουριστικών υπηρεσιών, τη σύνδεση τους με την τοπική οικονομία και την ολοκλήρωση μιας σειράς έργων τα οποία αφορούν στις υποδομές και στο περιβάλλον.

Καταρχήν, δεν νοείται μακρόπνοη Τουριστική Ανάπτυξη:

α) χωρίς τα αναγκαία έργα Υποδομής (Αεροδρόμιο,  σιδηρόδρομος, οδικά δίκτυα, λιμάνια, μαρίνες, θαλάσσιες μεταφορές, ευρυζωνικά
δίκτυα  κλπ.).

β) χωρίς την ανάδειξη της κοινής ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των Θεσσαλών.

γ) χωρίς σεβασμό στο Περιβάλλον.

δ)χωρίς τη σύνδεση του τουρισμού με την αγροτική οικονομία των επώνυμων και ποιοτικών θεσσαλικών προϊόντων, χωρίς την προβολή του μεσογειακού μοντέλου διατροφής, όπου κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει ο αγροδιατροφικός θεσσαλικός τομέας.
ε)χωρίς την αξιοποίηση του μεγαλύτερου πλούτου που διαθέτει ο τόπος μας, που είναι το Ανθρώπινο Δυναμικό του.

Στις σημερινές συνθήκες δεν κάνουμε λόγο απλά για Τουριστικό Κλάδο, αλλά για Τουριστική Οικονομία της Θεσσαλίας.

Ανοίγει δρόμους ανάπτυξης σε δεκάδες χιλιάδες μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, δημιουργεί θέσεις εργασίας, δίνει ζωή και πλούτο, σε περιοχές που υστερούν σε άλλες παραγωγικές δυνατότητες, αποτελώντας έτσι έναν από τους πιο σημαντικούς μοχλούς περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης».

πηγή: Κόσμος Λάρισα

Την πρότασή του για  δημιουργία δομής  που φέρει τον  τίτλο «Φορέας  Υποστήριξης του  Θεσσαλού Αγρότη»  κατέθεσε σήμερα ο  υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Απόστολος  Παπατόλιας. Στην πρόταση  επισημαίνονται:

“Στο πλαίσιο εξειδίκευσης της ολοκληρωμένης πρότασης μας για την αγροτική ανάπτυξης της Θεσσαλίας, περιγράφουμε παρακάτω μία εκ των σύγχρονων δομών που στοχεύουμε να λειτουργήσουμε, προκειμένου να επιφέρει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα στον Θεσσαλό αγρότη. Πρόκειται για ένα σχήμα, που έρχεται να ενισχύσει εμπράκτως τις αρμοδιότητες της νέας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στον πρωτογενή τομέα.

Αναλυτικότερα:

Η δομή στην οποία αναφερόμαστε φέρει τον  τίτλο: «Φορέας Υποστήριξης του Θεσσαλού Αγρότη»

Ο παραπάνω φορέας φιλοδοξούμε να αποτελέσει ένα σύγχρονο εργαλείο, πραγματικό «κτήμα» για τον άνθρωπο του μόχθου και της υπαίθρου.

Αυτονόητη υποχρέωση και αρμοδιότητα αυτού  του φορέα είναι η δραστηριοποίηση  του στον τομέα της πληροφόρησης, της εμψύχωσης, της κινητοποίησης και της γενικότερης υποστήριξης του αγροτικού κόσμου της Θεσσαλίας.

Κατά  συνέπεια, πρώτη μέριμνα του «Φορέα Υποστήριξη του Θεσσαλού Αγρότη» είναι:

 • Να διαχέει αποτελεσματικά και αντικειμενικά την πληροφόρηση και τα νέα δεδομένα στους ενδιαφερόμενους.
 • Να συμβάλλει στη δημιουργία θεσμών συνεργασίας, όπως είναι οι διεπαγγελματικές οργανώσεις, ομάδες παραγωγών κοκ.
 • Να ενθαρρύνει την προώθηση συμβολαιακών σχέσεων συνεταιριστικής και επιχειρηματικής συνεργασίας και να συνδέει την αγορά με τις τιμές και την ποιότητα των προϊόντων.
 • Να υποστηρίζει τοπικές καινοτόμες δράσεις και δράσεις που παράγουν υψηλή προστιθέμενη αξία.
 • Να κωδικοποιεί προβλήματα που ανακύπτουν και να συμβάλλει στη συλλογική εξεύρεση λύσεων.

Μιλάμε  για έναν φορέα που καλείται να συμπληρώσει τις θεσμοθετημένες δομές της νέας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σχετικά με τον πρωτογενή τομέα και να προσθέσει αξία στην αποτελεσματικότητά τους.

Σύμφωνα με το Άρθρο 186 του Νόμου 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7.6.2010 Τ.Α΄, σελ. 1864 – 1866), οι αρμοδιότητες των Περιφερειών στον τομέα της Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας, είναι εβδομήντα πέντε (75).

Ο «Φορέας Υποστήριξης του Θεσσαλού Αγρότη» δεν υποκαθιστά, αλλά  να στέκεται αρωγός στην παραπάνω προσπάθεια.

Ως σχήμα  ευέλικτο είναι σε θέση να απαντά θετικά :

 • Στην ανάδειξη μιας ανταγωνιστικής γεωργίας, που θα στοχεύει στην υψηλή προστιθέμενη αξία.
 • Στην αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού του γεωργικού τομέα (με την αξιοποίηση ορθών γεωργικών πρακτικών και την ανταλλαγή εμπειριών).
 • Στη δημιουργία τοπικών μηχανισμών στήριξης της αγροτικής δραστηριότητας.
 • Στη βελτίωση της ποιότητας και την ανάγκη προσαρμογής του γεωργικού τομέα με τα δεδομένα των αγορών.
 • Στην προστασία του περιβάλλοντος.
 • Στο σχεδιασμό, την τεκμηρίωση και την υποστήριξη συλλογικών προγραμμάτων, έργων και δράσεων του ΕΣΠΑ, καθώς και άλλων αναξιοποίητων κοινοτικών προγραμμάτων.

Στη νέα  ανταγωνιστική εποχή που προϋποθέτει  διαφάνεια, γνώση και ενημέρωση, απαντούμε με σχήματα που μπορούν να παράξουν καινοτομία και να προτείνουν λύσεις. Σχήματα ανοιχτά στη συμμετοχή, σε έναν χώρο δημιουργικού διαλόγου και πρακτικής συνεργασίας με τον αγρότη της Θεσσαλίας και τους φορείς που τον εκπροσωπούν”.

Επιστολή  στους συνυποψήφιούς του Περιφερειάρχες Θεσσαλίας, απέστειλε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Απόστολος Παπατόλιας, με την οποία εκθέτει ορισμένες βασικές θέσεις, για τις αρχές και τον τρόπο με τον οποίο πιστεύει ότι θα πρέπει να διεξαχθεί ο προεκλογικός αγώνας στην περιοχή μας. Στην επιστολή, μεταξύ άλλων επισημαίνεται πως οι συμπολίτες μας περιμένουν από όλους μας μια προεκλογική αντιπαράθεση ποιότητας, θέσεων και προτάσεων και συγκεκριμένων λύσεων, αφού από τις πράξεις τους κρίνονται όλοι. Ο κ. Παπατόλιας τονίζει πως οφείλουν  να δεσμευθούν όλοι για μια προεκλογική εκστρατεία σεβασμού των πολιτών της Θεσσαλίας. (περισσότερα…)

του Υποψήφιου Περιφερειάρχη  Θεσσαλίας Απόστολου  Παπατόλια

Η Θεσσαλία, εδώ και δεκαετίες, αποτελεί σημαντικό κόμβο εξελίξεων για το σύνολο της χώρας. Είναι από εκείνες τις περιοχές, που δοκιμάσθηκαν έντονα από τις συνέπειες της αποβιομηχάνισης και γενικότερα της έλλειψης ολοκληρωμένων στρατηγικών ανάπτυξης. Ταυτόχρονα όμως, στη Θεσσαλία δοκιμάσθηκαν και πέτυχαν θεσμοί συμμετοχικοί στην παραγωγική διαδικασία, ενώ ο φυσικός πλούτος και κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής, συνθέτους όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για μια ανθούσα αγροτική, τουριστική, βιομηχανική και βιοτεχνική υποδομή. Στον τόπο αυτό διασταυρώθηκαν πρωτοβουλίες στην οικονομία και τα κοινωνικά κινήματα και δημιούργησαν όρους και προϋποθέσεις πολύτιμες για την περαιτέρω ανάπτυξή του. (περισσότερα…)

Εδώ που έφτασαν τα πράγματα καλύτερη επιλογή από το πρόσωπο του Βολιώτη νομάρχη δεν θα μπορούσε να κάνει το ΠαΣοΚ για την περιφέρεια Θεσσαλίας.
Ο Παπατόλιας ήταν μονόδρομος Ήταν ο μόνος που εξ αρχής βγήκε μπροστά με θέσεις και άποψη για το νέο θεσμό διεκδικώντας με έμπρακτη διάθεση το χρίσμα του υποψηφίου.

Όταν άλλοι γύριζαν την πλάτη στις εξελίξεις ή έκαναν διακοπές, αυτός προτίμησε να σώσει τα προσχήματα αντιπολιτευόμενος εκτός πρωτοκόλλου τον Κώστα Αγοραστό από την πρώτη κι΄όλας μέρα που τον ανακοίνωσε η Ρηγίλλης.

Βέβαια οι παλινωδίες, η πρωτοφανής βραδύτητα, και οι ανταρσίες πρωτοκλασάτων στελεχών στο θέμα των υποψηφίων περιφερειαρχών, φανερώνουν ότι στη σημαντική αυτή μεταρρύθμιση κάθε άλλο παρά κινηματικά χαρακτηριστικά κατάφερε να προσδώσει το ΠαΣοΚ.

Τώρα τι μπορεί να καταφέρει ο Παπατόλιας θα φανεί στο… γήπεδο. Εμείς ως Θεσσαλοί ας ευχηθούμε οι αντιπαραθέσεις των διεκδικητών της αιρετής Περιφέρειας να εμπεριέχουν απόψεις, λύσεις και οράματα για να κερδίσει ο τόπος και όχι οι απαξιωμένοι κομματικοί μηχανισμοί οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο για τις εντυπώσεις το βράδυ των εκλογών…

πηγή: Κόσμος Λάρισα