Posts Tagged ‘ΚΕΔΚΕ’

Ο «Καλλικράτης» αποτελεί μια μεγάλη τομή όχι μόνο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά για την ίδια τη δημόσια διοίκηση και την ορθότερη λειτουργία της.

Το στοίχημα: να γίνουν ευέλικτα και αποτελεσματικά τα σχήματα σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο, αλλά και στις μεγάλες πόλεις και τις αστικές γειτονιές, ανεξάρτητα από την πυραμίδα της εξουσίας που θα λειτουργεί σε αυτά και να έχει άμεση πρόσβαση ο πολίτης στις υπηρεσίες χωρίς ταλαιπωρία και καθυστερήσεις. Πώς θα γίνει αυτή η μεγάλη τομή;

Απαντούμε στο ερώτημα με πλήρη καταγραφή και χρονοδιάγραμμα των όσων θα επακολουθήσουν την ψήφιση του «Καλλικράτη» στη Βουλή. Προκειμένου να γνωρίζουμε από πρώτο χέρι όχι μόνον τις αλλαγές αλλά και πότε αυτές θα γίνουν. Ολα αυτά πρέπει να τηρηθούν αυστηρά σε περιεχόμενο και χρόνους, ώστε το νέο νομοσχέδιο να ψηφιστεί εγκαίρως και οι αυτοδιοικητικές εκλογές το φθινόπωρο να πραγματοποιηθούν με εγκατεστημένο τον «Καλλικράτη» πανελλαδικά. Βήμα βήμα οι μεγάλες αλλαγές σε 18 σημεία είναι οι εξής:

1 Ψήφιση νομοσχεδίου. Μάιος 2010 Μέσα στον Μάιο θα ψηφιστεί ο «Καλλικράτης». προηγουμένως θα υπάρξει διαβούλευση στους χάρτες των συνενώσεων, που θα δοθούν στη δημοσιότητα τις επόμενες μέρες.

2 Σύνταξη οργανισμών σε περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις. Μάιος – Δεκέμβριος 2010 Αμέσως με την ψήφιση του νομοσχεδίου θα αρχίσει η σύνταξη των οργανισμών στις 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις και στις 13 περιφέρειες.

3 Καταγραφή προσωπικού. Μάιος 2010 έως Δεκέμβριος 2011 Με βάση πρότυπα ερωτηματολόγια θα καταγραφεί όλο το προσωπικό που υπηρετεί σε δήμους, νομαρχίες, περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα.

4 Σύνταξη οργανισμών των δήμων. Μάιος έως και Ιούνιος 2011 Σύνταξη οργανισμών για όλες τις κατηγορίες των δήμων του «Καλλικράτη» (μητροπολιτικοί, δήμοι-πρωτεύουσες νομών, νησιωτικοί-ορεινοί δήμοι κ.λπ.). Από τον Ιούνιο θα αρχίσει η υποστήριξη των νέων δήμων και η ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού στις δομές τους.

5 Καταγραφή και διασφάλιση λειτουργίας υποδομών στέγασης. Μάιος 2010-Φεβρουάριος 2011 Το βήμα αυτό περιλαμβάνει καταγραφή των κτιρίων των ΟΤΑ από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο 2010, προσδριορισμό των αναγκών σε κτίρια από Ιούνιο έως Οκτώβριο του 2010, ορθολογική αξιοποίηση των κτιρίων με στόχο τη μείωση των μισθωμένων κτιρίων από τον Ιούνιο έως τέλος του χρόνου. Και τέλος από τον Αύγουστο θα προταθούν λύσεις για κάλυψη των ελλείψεων.

6 Εγκατάσταση και λειτουργία e-ΚΕΠ. Ιούνιος – Δεκέμβριος του 2010 Η σταδιακή εγκατάσταση και λειτουργία των νέων e-ΚΕΠ από τον Σεπτέμβριο έως το τέλος του 2010-εκπαίδευση εργαζομένων στο ίδιο χρονικό διάστημα.

7 Λειτουργική ενοποίηση δήμων, περιφερειών, αποκεντρωμένων διοικήσεων. Μάιος 2010 έως Ιούνιος 2011. Θα καταγραφούν μέσα στους δύο επόμενους μήνες τα συστήματα πληροφορικής και υποδομών, με δημιουργία ειδικής ομάδας σε κάθε ΟΤΑ. Από τον Σεπτέμβριο έως το τέλος του χρόνου μετάπτωση δεδομένων σε νέους δήμους και περιφέρειες, με μεταφορά των ταμειακών πληροφορικών συστημάτων των νομαρχιών σε δήμους και περιφέρειες.

8 Ηλεκτρονικός δήμος, περιφέρεια, αποκεντρωμένη διοίκηση. Μάιος έως Δεκέμβριος 2014 Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο θα γίνει αποτύπωση και αποτίμηση της κατάστασης που υπάρχει, με χαρτογράφηση υποδομών και δικτύων. Από τον Ιούλιο έως το τέλος του χρόνου η δημιουργία μοντέλου των ηλεκτρονικών ΟΤΑ και από τον Σεπτέμβριο οι προμήθειες για την ενίσχυση των δομών. Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο 2010 θα αναμορφωθούν οι ιστοσελίδες των ΟΤΑ βάσει ενιαίων προδιαγραφών. Από Οκτώβριο έως τέλος του χρόνου πιλοτική εφαρμογή του νέου μοντέλου σε επιλεγμένους ΟΤΑ. Τέλος, το τελευταίο δίμηνο του χρόνου θα εφαρμοστεί σταδιακά το ηλεκτρονικό μοντέλο σε όλους τους ΟΤΑ.

9 Επιμόρφωση και κατάρτιση αιρετών και εργαζομένων. Μάιος – Δεκέμβριος 2010 Μέχρι τον Νοέμβριο θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία και τον Δεκέμβριο θα επιμορφωθούν δήμαρχοι, περιφερειάρχες, δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακά συμβούλια

10 Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων. Μάιος 2010 – Μάρτιος 2011 Από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, μελέτη, καταγραφή και διάγνωση αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τον Οκτώβριο θα δημιουργηθεί ομάδα υποστήριξης συγχωνεύσεων και δημιουργίας νομικών προσώπων και τον Νοέμβριο – Δεκέμβριο θα ετοιμαστεί το Μητρώο των Ν.Π. στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

11 Οικονομικά ΟΤΑ. Μάιος 2010 – Φεβρουάριος 2011 Από την ψήφιση του νομοσχεδίου μέχρι και τον Σεπτέμβριο θα γίνει η αποτύπωση των οικονομικών. Από τον Σεπτέμβριο θα δημιουργηθεί σύστημα παρακολούθησης των οικονομικών και θα θεσμοθετηθούν χρηματοοικονομικοί δείκτες αξιολόγησης.

12 Κοστολόγηση υποστήριξη μεταφοράς αρμοδιοτήτων. Μάιος 2010 – Ιανουάριος 2012 Θα συνταχθεί επιχειρησιακό σχέδιο για την υποστήριξη της μεταφοράς αρμοδιοτήτων σε διαφορετικά επίπεδα διοίκησης και αυτοδιοίκησης.

13 Νησιωτικοί δήμοι. Ιούνιος 2010 – Δεκέμβριος 2012 Θα γίνει αναλυτική καταγραφή των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, με σύνταξη σχεδίου και οδηγιών για την υποστήριξη των νησιωτικών δήμων που θα έχουν αυξημένες αρμοδιότητες. 14 Κάρτα δημότη-πολίτη. Μάιος 2010 – Δεκέμβριος 2012 Εκδοση κάρτας δημότη για την αυτόματη εξυπηρέτηση των πολιτών και συμμετοχή τους σε τοπικά δημοψηφίσματα.

15 Συνολική καταγραφή αρμοδιοτήτων. Μάιος 2010 – Δεκέμβριος 2011 Καταγραφή του συνόλου των αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα και τους φορείς άσκησής τους, με στόχο την περαιτέρω μεταφορά τους στις νέες δομές.

16 Εξειδίκευση θεσμικού πλαισίου. Μάιος 2010 – Μάρτιος 2011 Εκδοση προεδρικών διαταγμάτων, κωδίκων, υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων, με την εξειδίκευση ή συμπλήρωση της κύριας νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον «Καλλικράτη».

17 Υποστήριξη νέου οργανισμού ΥΠΕΣΑΗΔ. Μάιος 2010 – Ιούνιος 2011 Σύνταξη νέου οργανισμού του υπουργείου, ώστε να ανταποκρίνεται στη νέα αρχιτεκτονική αυτοδιοίκηση και αποκεντρωμένη διοίκηση. 18 Μηχανισμός υποστήριξης. Μάιος 2010 – Δεκέμβριος 2012 Δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης στην παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου για τη μετάβαση στον «Καλλικράτη» και αξιολόγηση της πορείας του.

πηγή: enet

Ως μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημοσιονομική ανάταξη της χώρας, αλλά και την υπέρβαση του πελατειακού κράτους, χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός το σχέδιο «Καλλικράτης» για τη διοικητική μεταρρύθμιση και απηύθυνε κάλεσμα για συμμετοχή όλων των παραγωγικών και πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Χαρακτήρισε «εγκληματικές» τις πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης.

Στο χαιρετισμό του προς το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ το χαρακτήρισε ως «Συνέδριο μιας νέας αρχής για την αυτοδιοίκηση και το πολιτικό σύστημα».

Ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι ο «Καλλικράτης» ήταν δέσμευση της κυβέρνησης. «Σήμερα 100 μέρες μετά τις εκλογές προχωράμε βάσει ενός σχεδίου που αλλάζει το διοικητικό σύστημα της χώρας. Κάνει πράξη τις απαραίτητες τομές και είναι η θεμελιώδης αλλαγή που μας αλλάζει εποχή. Για αλλαγή του απολιθώματος ενός ξεπερασμένου κράτους. Είναι μια νέα αντίληψη για αποκέντρωση« σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Σημείωσε ότι τα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ έβαλαν τα θεμέλια της αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης, ξεπερνώντας το πλαδαρό κράτος. «Πρόκειται για μια τολμηρή δομική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα. Χάσαμε χρόνο τα τελευταία έξι χρόνια. Πρέπει να μην σπαταλώνται πόροι. Είμαστε σε κρίσιμη καμπή για μέλλον της χώρας. Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις. Είναι απόφασή μας να προχωρήσουμε στις μεγάλες αναγκαίες αλλαγές, κόντρα στις δουλείες του παρελθόντος» υπογράμμισε.

Ο κ. Παπανδρέου είπε ότι πρέπει να απελευθερωθεί ο ελληνισμός, με αλλαγές που, όπως είπε, θα πονέσουν, αλλά θα λυτρώσουν. Χωρίς ιδιοτελείς σκοπιμότητες και κομματισμούς. «Δεν πρέπει μόνο να διαπιστώνουμε το πρόβλημα και να μένουμε αδρανείς. Χρειάζεται αλλαγή και πρώτα από εμάς που βρισκόμαστε σε θέσεις ηγεσίας. Ο λαός περιμένει να εμπνεύσουμε με ένα συλλογικό όραμα που θα δώσει αυτοπεποίθηση που θα δείξει ότι σε δύσκολες στιγμές ο ελληνισμός συσπειρώνεται. Να αλλάξουμε ρότα στη χώρα για να απαλλαγούμε απ’ αυτούς που μας λοιδορούν σήμερα και μας δίνουν μαθήματα συμπεριφοράς» πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός συμπλήρωσε ότι επίκεντρο των αλλαγών είναι το κράτος. «Εκεί είναι η ρίζα του προβλήματος της χώρας. Η πελατειακή διάρθρωση της χώρας έχει ολέθριες συνέπειες. Ο πολίτης παρέμενε κάτω από το ρουσφέτι. Το κράτος λειτουργούσε ως πολλά φέουδα, αντί για ένα ενιαίο κράτος».

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στο νόμο για τη διαφάνεια, με τον οποίο, όπως είπε, τελειώνουμε με το καθεστώς αδιαφάνειας και διαφθοράς. «Όλες οι αποφάσεις θα αναρτώνται στο διαδίκτυο για να είναι εκτελεστές. Όποιος αποφασίζει είναι εκτεθειμένος στη λογοδοσία και τον έλεγχο. Αυτό θωρακίζει τον κάθε άρχοντα από τη διαβολή και τις πιέσεις για παρατυπίες».

Ο κ. Παπανδρέου είπε ότι από την πρώτη Γενάρη του 2011 η αυτοδιοίκηση θα λειτουργεί με εγγυημένη διαφάνεια και λογοδοσία. «Απαλλαγμένη και από την καχυποψία διαφθοράς. Εισάγεται η διαδικασία διαβούλευσης και νέοι θεσμοί, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Οι νέοι δήμοι θα έχουν ως εφόδιο τη συμμετοχή ομογενών και νόμιμων μεταναστών. Έτσι εξασφαλίζουμε κοινωνική συνοχή και ειρήνη. Μια κοινωνία ασφάλειας και κράτος δικαίου. Έχουμε εξορθολογισμένη κατανομή των αρμοδιοτήτων και νέα αντίληψη για την άσκηση εξουσίας με τον πολίτη στο επίκεντρο και αναζωογονεί τη δημοκρατία» τόνισε.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε το πρόγραμμα με τη δημοσιονομική ανάταξη της χώρας. «Είναι αναγκαίος όρος για έξοδο από την αφόρητη δημοσιονομική κατάσταση που δημιουργήθηκε από τις προηγούμενες εγκληματικές πολιτικές. Οι ευθύνες όσων μας οδήγησαν εδώ είναι βαρύτατες. Δεν πρέπει να περιμένουμε από άλλους να μας βγάλουν από την κρίση, πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Ζητώ να συμβάλλετε και εσείς στην κοινή εθνική προσπάθεια».

Παράλληλα, τόνισε ότι η νέα αρχιτεκτονική συνιστά στόχο εθνικής σημασίας και ως τέτοιο θα τον στηρίξει η κυβέρνηση με όλους τους αναγκαίους πόρους και επιχειρησιακό σχέδιο που θα αξιοποιεί τους κοινοτικούς πόρους. «Για την επίτευξή του είναι αναγκαίο να συμβάλλουν οι τοπικοί άρχοντες και οι τοπικές κοινωνίες, αλλά και οι εργαζόμενοι στην Αυτοδιοίκηση. Είναι υπόθεση όλων των παραγωγικών και πολιτικών δυνάμεων του τόπου. Είναι υπόθεση και κάθε πολίτη που απαιτεί δικαιοσύνη.Να σπάσουμε τα πελατειακά δεσμά του παρελθόντος που καθηλώνουν τη χώρα μας και να κατακτήσουμε τη θέση που μας αναλογεί στον κόσμο. Θα επιδιώξουμε τη μεταλύτερη δυνατή συναίνεση και θα ενσωματώσουμε κάθε πρόταση. Το δικαίωμα σε μια νέα αρχή είναι ο ορισμός της ελευθερίας. Αυτό κάνουμε με τον Καλλικράτη» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

πηγή: Ελευθεροτυπία

Στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ θα μιλήσει το πρωί ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου και στη συνέχεια θα συναντηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρη Χριστόφια.

Παρουσία του πρωθυπουργού της Ελλάδας Γ. Παπανδρέου και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημ. Χριστόφια παραδόθηκε την Κυριακή το έργο ανοικοδόμησης του χωριού Αρτέμιδας της Ηλείας, έργο που είχε αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007.

«Εδώ και δεκαετίες με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κυπριακός λαός, συνηθίζαμε να λέμε ότι οι Κύπριοι είναι αδέλφια μας. Σήμερα, το αποδεικνύουν οι ίδιοι στην πράξη», είπε ο κ. Παπανδρέου και πρόσθεσε: «Σε δύσκολες στιγμές δεν είμαστε μόνοι μας. Όπως και στο παρελθόν έτσι και στο μέλλον η Ελλάδα θα είναι δίπλα στην Κύπρο και θα τη στηρίξει θερμά στις προσπάθειές της για μια δίκαιη λύση που θα ενώσει τη Μεγαλόνησο».

Ο κ Χριστόφιας σημείωσε ότι «όταν η Ελλάδα προστρέχει στις δύσκολες στιγμές να βοηθήσει την Κύπρο και είναι αλληλέγγυα προς αυτήν, πρέπει να θεωρείται αυτονόητο ότι και η Κύπρος με τις δυνάμεις που διαθέτει θα προσέτρεχε να βοηθήσει την Ελλάδα».

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε στο έργο ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ που προέβλεπε μεταξύ άλλων αντιπλημμυρικά έργα, άμεσα έργα στήριξης και ασφάλειας και αισθητικής αναβάθμισης.

Επιπλέον είπε ότι στα πλαίσια της ανασυγκρότησης είναι και τα οικονομικά μέτρα στήριξης των παραγωγών, τα οποία ανέφερε ότι έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται σταδιακά, ενώ έχει ήδη εγκριθεί η δημιουργία κεντρικού αποχετευτικού συστήματος.

πηγή: ANT1 ONLine

Αντιμέτωπη με έναν μάλλον πενιχρό απολογισμό έργου στις 95 ημέρες της εξουσίας της-όπως εκτιμάται- η κυβέρνηση επείγεται να δρομολογήσει τις θεσμικές αλλαγές, για τις οποίες είχε δεσμευθεί προεκλογικώς.

Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεδριάσει την Κυριακή το απόγευμα το Υπουργικό Συμβούλιο, «για να συζητήσει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Νέα αρχιτεκτονική στην αυτοδιοίκηση και την περιφερειακή διοίκηση»», όπως ανακοινώθηκε χθες από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.

Την πρόταση νόμου θα παρουσιάσει ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, ο οποίος στη συνέχεια θα καλέσει σε δημόσια διαβούλευση τα πολιτικά κόμματα, την ΚΕΔΚΕ την ΕΝΑΕ αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο φορέα να καταθέσει απόψεις και θέσεις, για το νέο διοικητικό χάρτη της Ελλάδας, τη θεσμική ανασυγκρότηση του Κράτους και τη λειτουργική αναδόμηση της κρατικής μηχανής.

Στόχος της κυβερνητικής ηγεσίας είναι η πρόταση να γίνει νόμος του Κράτους, το αργότερο, ως τις αρχές Ιουνίου, καθώς έχει δεσμευθεί πως οι επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές θα διενεργηθούν με τον λεγόμενο «Καποδίστρια ΙΙ» σε πλήρη ισχύ.

Ο κ. Ραγκούσης ενημέρωσε ακροθιγώς την ηγεσία της κυβέρνησης για τις κατευθύνσεις της πρότασης που θα εισηγηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, χθες σε σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, στην οποίαν η «μερίδα του λέοντος» ανήκε στον Πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Μιλτιάδη Παπαϊωάννου.

Ο τελευταίος παρουσίασε προτάσεις για την αναβάθμιση του ρόλου της Επιτροπής, με δεδομένο ότι ο κ. Παπανδρέου έχει δεσμευθεί για την αναβάθμισή της, ώστε να αποτελέσει έναν αποφασιστικό παράγοντα επιβολής της διαφάνειας στα δημόσια πράγματα.

Ο κ. Παπαϊωάννου παρουσίασε επίσης προτάσεις για τη λειτουργική αναβάθμιση-ενίσχυση των Ανεξάρτητων Αρχών και του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

πηγή: Ναυτεμπορική

Tο «πράσινο φως» έδωσε ο πρωθυπουργός κ. Γ. Παπανδρέου για την εκκίνηση της δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τη Nέα Aρχιτεκτονική Kράτους και Aυτοδιοίκησης («Kαποδίστριας 2») και με τον νέο εκλογικό νόμο, μετά την ενημέρωση που είχε την περασμένη Tρίτη από τον υπουργό Eσωτερικών κ. Γιάννη Pαγκούση, κατά τη διάρκεια πολύωρης σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Mέγαρο Mαξίμου.

Tις αμέσως επόμενες ημέρες, πιθανά στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ο υπουργός Eσωτερικών αναμένεται να παρουσιάσει στο Yπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο για τη Nέα Aρχιτεκτονική Kράτους και Aυτοδιοίκησης, η οποία θα περιλαμβάνει τις διατάξεις που αφορούν τη θεσμοθέτηση της περιφέρειας ως δευτεροβάθμιο επίπεδο συγκρότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων από το κεντρικό κράτος προς την αιρετή περιφέρεια καθώς και από το επίπεδο της νομαρχίας στους νέους δήμους.

O δημόσιος διάλογος για τον «Kαποδίστρια 2» θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του «Eθνους» της 23ης Nοεμβρίου 2009. Kατά την πρώτη φάση θα συζητηθούν τα θεσμικά ζητήματα της Nέας Aρχιτεκτονικής Kράτους και Aυτοδιοίκησης.

Σε διάστημα λιγότερο των 30 ημερών θα ακολουθήσει η συζήτηση για τα όρια των νέων δήμων, όταν δοθούν στη δημοσιότητα οι χάρτες των περιφερειών και των νέων δήμων. Στόχος της κυβέρνησης είναι να ψηφιστεί ο νόμος για τη Nέα Aρχιτεκτονική του Kράτους και της Aυτοδιοίκησης την άνοιξη, στα τέλη του Aπριλίου με αρχές Mαΐου.

Aναφερόμενοι στο σχέδιο για τη Nέα Aρχιτεκτονική Kράτους και Aυτοδιοίκησης, κυβερνητικοί κύκλοι κάνουν λόγο για μια συνολική πρόταση αναδιοργάνωσης του κρατικού μηχανισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης, η οποία ξεκίνησε από το μηδέν, αφού η προηγούμενη κυβέρνηση δεν επιδίωξε καμία διοικητική μεταρρύθμιση.

Παράλληλα κάνουν λόγο για πρόταση η οποία περιλαμβάνει «μερικές εκατοντάδες δήμους» και 13 αυτοδιοικητικές περιφέρειες, η οποία δημιουργήθηκε με βάση «το ιδεατό σχέδιο συγκρότησης του ελληνικού κράτους» και όχι βασιζόμενη στο σκεπτικό «Πόσους δήμους μπορούμε να συνενώσουμε τη συγκεκριμένη πολιτική συγκυρία».

Tέλος, επισημαίνεται ότι σύντομα θα δει το φως της δημοσιότητας και ο νέος εκλογικός νόμος, ο οποίος πηγαίνει «χέρι χέρι» με τον «Kαποδίστρια 2» όσον αφορά τον προσδιορισμό των μονοεδρικών περιφερειών που έχουν άμεση σχέση με τα όρια των νέων δήμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση του υπουργείου Eσωτερικών περιλαμβάνει:

  • Tην αλλαγή του εκλογικού συστήματος ανάδειξης των αυτοδιοικητικών οργάνων με την κατάργηση του 42% και την επαναφορά του 50%+1 του εκλογικού σώματος.
  • Tη θεσμοθέτηση 13 αυτοδιοικητικών περιφερειών στα όρια των σημερινών διοικητικών περιφερειών. Στη νέα δομή του ελληνικού κράτους δεν θα απουσιάζει η αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση, την οποία προσδιορίζει το ελληνικό Σύνταγμα, δηλαδή δεν θα καταργηθούν οι διοικητικές περιφέρειες.
  • Eκλογή αιρετών περιφερειαρχών και περιφερειακών συμβούλων αναλογικά από κάθε νομό, καθώς και τον ορισμό αντιπεριφερειαρχών στο επίπεδο της νομαρχίας αλλά και ανά θεματική ενότητα (υγεία, παιδεία κ.τ.λ.).
  • Θεσμοθέτηση μητροπολιτικής αυτοδιοίκησης στην Aττική και στην ευρύτερη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης.
  • Tη μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων από το κράτος στην αιρετή περιφέρεια και από τις νομαρχίες στους δήμους. Συγχώνευση υπηρεσιών και οργανισμών στις νέες αυτοδιοικητικές βαθμίδες.
  • Tον καθορισμό αντικειμενικών κριτηρίων για τον προσδιορισμό των νέων δήμων, οι οποίοι υπολογίζεται ότι θα είναι 380-450, από 1.034 που είναι σήμερα.
  • Θεσμοθέτηση «συμβουλίων γειτονιάς» εκτός των τοπικών και δημοτικών συμβουλίων, που θα διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο στη διαμόρφωση της δημοτικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.


OI AΛΛΑΓΕΣ
Πόροι και αρμοδιότητες των OTA

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κυβερνητικό σχέδιο για τον «Kαποδίστρια 2» παραχωρεί στις νέες περιφέρειες τις κρατικές αρμοδιότητες που αφορούν τον υπερτοπικό σχεδιασμό και την υλοποίηση του EΣΠA, την πρωτοβάθμια υγεία, την ευθύνη των σχολικών μονάδων, την πολιτική προστασία, την κατασκευή βασικών τοπικών δημοσίων έργων, τη μεταναστευτική πολιτική, την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας καθώς και αρμοδιότητες που αφορούν την αγροτική ανάπτυξη.

H επιστημονική επιτροπή επεξεργάστηκε προτάσεις βάσει των οποίων οι αυτοδιοικητικές περιφέρειες θα διαχειριστούν πόρους οι οποίοι θα προέλθουν από οικονομίες κλίμακος, δηλαδή από τις συγχωνεύσεις φορέων και υπηρεσιών οι οποίες αναμένεται να αποφέρουν σημαντικά κονδύλια στους προϋπολογισμούς της αυτοδιοίκησης. Eπίσης, σημαντικό ρόλο στην αύξηση των εσόδων της TA θα διαδραματίσει η φορολογική μεταρρύθμιση. Σήμερα αποδίδεται στην τοπική αυτοδιοίκηση το 2% του ΦΠA και υπάρχουν προτάσεις για να αυξηθεί σε 4%.

H επιστημονική επιτροπή επεξεργάστηκε πρόταση για τη θεσμοθέτηση Πόρου Ποιότητας Zωής, ο οποίος θα προέρχεται από την απόδοση του ενιαίου φόρου ακινήτων στις περιφέρειες. Tέλος, αναμένεται οι περιφέρειες να αυξήσουν τα έσοδά τους, με την απόδοση του 100% των προστίμων που καταβάλουν οι πολίτες.

Mόλις από το 2008 ξεκίνησε η απόδοση στις νομαρχίες του 50% των συγκεκριμένων προστίμων. Tέλος, αναμένεται να προέλθουν σημαντικά έσοδα από την αυτοδιοίκηση από την καταγραφή και αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων των OTA.

v4.ethnos.gr