Posts Tagged ‘Καλλικράτης’

Ο «Καλλικράτης» αποτελεί μια μεγάλη τομή όχι μόνο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αλλά για την ίδια τη δημόσια διοίκηση και την ορθότερη λειτουργία της.

Το στοίχημα: να γίνουν ευέλικτα και αποτελεσματικά τα σχήματα σε τοπικό-περιφερειακό επίπεδο, αλλά και στις μεγάλες πόλεις και τις αστικές γειτονιές, ανεξάρτητα από την πυραμίδα της εξουσίας που θα λειτουργεί σε αυτά και να έχει άμεση πρόσβαση ο πολίτης στις υπηρεσίες χωρίς ταλαιπωρία και καθυστερήσεις. Πώς θα γίνει αυτή η μεγάλη τομή;

Απαντούμε στο ερώτημα με πλήρη καταγραφή και χρονοδιάγραμμα των όσων θα επακολουθήσουν την ψήφιση του «Καλλικράτη» στη Βουλή. Προκειμένου να γνωρίζουμε από πρώτο χέρι όχι μόνον τις αλλαγές αλλά και πότε αυτές θα γίνουν. Ολα αυτά πρέπει να τηρηθούν αυστηρά σε περιεχόμενο και χρόνους, ώστε το νέο νομοσχέδιο να ψηφιστεί εγκαίρως και οι αυτοδιοικητικές εκλογές το φθινόπωρο να πραγματοποιηθούν με εγκατεστημένο τον «Καλλικράτη» πανελλαδικά. Βήμα βήμα οι μεγάλες αλλαγές σε 18 σημεία είναι οι εξής:

1 Ψήφιση νομοσχεδίου. Μάιος 2010 Μέσα στον Μάιο θα ψηφιστεί ο «Καλλικράτης». προηγουμένως θα υπάρξει διαβούλευση στους χάρτες των συνενώσεων, που θα δοθούν στη δημοσιότητα τις επόμενες μέρες.

2 Σύνταξη οργανισμών σε περιφέρειες και αποκεντρωμένες διοικήσεις. Μάιος – Δεκέμβριος 2010 Αμέσως με την ψήφιση του νομοσχεδίου θα αρχίσει η σύνταξη των οργανισμών στις 7 αποκεντρωμένες διοικήσεις και στις 13 περιφέρειες.

3 Καταγραφή προσωπικού. Μάιος 2010 έως Δεκέμβριος 2011 Με βάση πρότυπα ερωτηματολόγια θα καταγραφεί όλο το προσωπικό που υπηρετεί σε δήμους, νομαρχίες, περιφέρειες και τα νομικά τους πρόσωπα.

4 Σύνταξη οργανισμών των δήμων. Μάιος έως και Ιούνιος 2011 Σύνταξη οργανισμών για όλες τις κατηγορίες των δήμων του «Καλλικράτη» (μητροπολιτικοί, δήμοι-πρωτεύουσες νομών, νησιωτικοί-ορεινοί δήμοι κ.λπ.). Από τον Ιούνιο θα αρχίσει η υποστήριξη των νέων δήμων και η ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού στις δομές τους.

5 Καταγραφή και διασφάλιση λειτουργίας υποδομών στέγασης. Μάιος 2010-Φεβρουάριος 2011 Το βήμα αυτό περιλαμβάνει καταγραφή των κτιρίων των ΟΤΑ από Μάιο μέχρι Σεπτέμβριο 2010, προσδριορισμό των αναγκών σε κτίρια από Ιούνιο έως Οκτώβριο του 2010, ορθολογική αξιοποίηση των κτιρίων με στόχο τη μείωση των μισθωμένων κτιρίων από τον Ιούνιο έως τέλος του χρόνου. Και τέλος από τον Αύγουστο θα προταθούν λύσεις για κάλυψη των ελλείψεων.

6 Εγκατάσταση και λειτουργία e-ΚΕΠ. Ιούνιος – Δεκέμβριος του 2010 Η σταδιακή εγκατάσταση και λειτουργία των νέων e-ΚΕΠ από τον Σεπτέμβριο έως το τέλος του 2010-εκπαίδευση εργαζομένων στο ίδιο χρονικό διάστημα.

7 Λειτουργική ενοποίηση δήμων, περιφερειών, αποκεντρωμένων διοικήσεων. Μάιος 2010 έως Ιούνιος 2011. Θα καταγραφούν μέσα στους δύο επόμενους μήνες τα συστήματα πληροφορικής και υποδομών, με δημιουργία ειδικής ομάδας σε κάθε ΟΤΑ. Από τον Σεπτέμβριο έως το τέλος του χρόνου μετάπτωση δεδομένων σε νέους δήμους και περιφέρειες, με μεταφορά των ταμειακών πληροφορικών συστημάτων των νομαρχιών σε δήμους και περιφέρειες.

8 Ηλεκτρονικός δήμος, περιφέρεια, αποκεντρωμένη διοίκηση. Μάιος έως Δεκέμβριος 2014 Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο θα γίνει αποτύπωση και αποτίμηση της κατάστασης που υπάρχει, με χαρτογράφηση υποδομών και δικτύων. Από τον Ιούλιο έως το τέλος του χρόνου η δημιουργία μοντέλου των ηλεκτρονικών ΟΤΑ και από τον Σεπτέμβριο οι προμήθειες για την ενίσχυση των δομών. Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο 2010 θα αναμορφωθούν οι ιστοσελίδες των ΟΤΑ βάσει ενιαίων προδιαγραφών. Από Οκτώβριο έως τέλος του χρόνου πιλοτική εφαρμογή του νέου μοντέλου σε επιλεγμένους ΟΤΑ. Τέλος, το τελευταίο δίμηνο του χρόνου θα εφαρμοστεί σταδιακά το ηλεκτρονικό μοντέλο σε όλους τους ΟΤΑ.

9 Επιμόρφωση και κατάρτιση αιρετών και εργαζομένων. Μάιος – Δεκέμβριος 2010 Μέχρι τον Νοέμβριο θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία και τον Δεκέμβριο θα επιμορφωθούν δήμαρχοι, περιφερειάρχες, δημοτικοί σύμβουλοι, περιφερειακά συμβούλια

10 Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων. Μάιος 2010 – Μάρτιος 2011 Από τον Μάιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, μελέτη, καταγραφή και διάγνωση αναγκών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τον Οκτώβριο θα δημιουργηθεί ομάδα υποστήριξης συγχωνεύσεων και δημιουργίας νομικών προσώπων και τον Νοέμβριο – Δεκέμβριο θα ετοιμαστεί το Μητρώο των Ν.Π. στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

11 Οικονομικά ΟΤΑ. Μάιος 2010 – Φεβρουάριος 2011 Από την ψήφιση του νομοσχεδίου μέχρι και τον Σεπτέμβριο θα γίνει η αποτύπωση των οικονομικών. Από τον Σεπτέμβριο θα δημιουργηθεί σύστημα παρακολούθησης των οικονομικών και θα θεσμοθετηθούν χρηματοοικονομικοί δείκτες αξιολόγησης.

12 Κοστολόγηση υποστήριξη μεταφοράς αρμοδιοτήτων. Μάιος 2010 – Ιανουάριος 2012 Θα συνταχθεί επιχειρησιακό σχέδιο για την υποστήριξη της μεταφοράς αρμοδιοτήτων σε διαφορετικά επίπεδα διοίκησης και αυτοδιοίκησης.

13 Νησιωτικοί δήμοι. Ιούνιος 2010 – Δεκέμβριος 2012 Θα γίνει αναλυτική καταγραφή των μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων, με σύνταξη σχεδίου και οδηγιών για την υποστήριξη των νησιωτικών δήμων που θα έχουν αυξημένες αρμοδιότητες. 14 Κάρτα δημότη-πολίτη. Μάιος 2010 – Δεκέμβριος 2012 Εκδοση κάρτας δημότη για την αυτόματη εξυπηρέτηση των πολιτών και συμμετοχή τους σε τοπικά δημοψηφίσματα.

15 Συνολική καταγραφή αρμοδιοτήτων. Μάιος 2010 – Δεκέμβριος 2011 Καταγραφή του συνόλου των αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα και τους φορείς άσκησής τους, με στόχο την περαιτέρω μεταφορά τους στις νέες δομές.

16 Εξειδίκευση θεσμικού πλαισίου. Μάιος 2010 – Μάρτιος 2011 Εκδοση προεδρικών διαταγμάτων, κωδίκων, υπουργικών αποφάσεων, εγκυκλίων, με την εξειδίκευση ή συμπλήρωση της κύριας νομοθετικής πρωτοβουλίας για τον «Καλλικράτη».

17 Υποστήριξη νέου οργανισμού ΥΠΕΣΑΗΔ. Μάιος 2010 – Ιούνιος 2011 Σύνταξη νέου οργανισμού του υπουργείου, ώστε να ανταποκρίνεται στη νέα αρχιτεκτονική αυτοδιοίκηση και αποκεντρωμένη διοίκηση. 18 Μηχανισμός υποστήριξης. Μάιος 2010 – Δεκέμβριος 2012 Δημιουργία μηχανισμού υποστήριξης στην παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου για τη μετάβαση στον «Καλλικράτη» και αξιολόγηση της πορείας του.

πηγή: enet

Ως μια απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημοσιονομική ανάταξη της χώρας, αλλά και την υπέρβαση του πελατειακού κράτους, χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός το σχέδιο «Καλλικράτης» για τη διοικητική μεταρρύθμιση και απηύθυνε κάλεσμα για συμμετοχή όλων των παραγωγικών και πολιτικών δυνάμεων της χώρας. Χαρακτήρισε «εγκληματικές» τις πολιτικές της προηγούμενης κυβέρνησης.

Στο χαιρετισμό του προς το ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ το χαρακτήρισε ως «Συνέδριο μιας νέας αρχής για την αυτοδιοίκηση και το πολιτικό σύστημα».

Ο κ. Παπανδρέου τόνισε ότι ο «Καλλικράτης» ήταν δέσμευση της κυβέρνησης. «Σήμερα 100 μέρες μετά τις εκλογές προχωράμε βάσει ενός σχεδίου που αλλάζει το διοικητικό σύστημα της χώρας. Κάνει πράξη τις απαραίτητες τομές και είναι η θεμελιώδης αλλαγή που μας αλλάζει εποχή. Για αλλαγή του απολιθώματος ενός ξεπερασμένου κράτους. Είναι μια νέα αντίληψη για αποκέντρωση« σημείωσε ο πρωθυπουργός.

Σημείωσε ότι τα συνέδρια της ΚΕΔΚΕ έβαλαν τα θεμέλια της αποκεντρωμένης αυτοδιοίκησης, ξεπερνώντας το πλαδαρό κράτος. «Πρόκειται για μια τολμηρή δομική αλλαγή που έχει ανάγκη η χώρα. Χάσαμε χρόνο τα τελευταία έξι χρόνια. Πρέπει να μην σπαταλώνται πόροι. Είμαστε σε κρίσιμη καμπή για μέλλον της χώρας. Χρειάζονται γενναίες αποφάσεις. Είναι απόφασή μας να προχωρήσουμε στις μεγάλες αναγκαίες αλλαγές, κόντρα στις δουλείες του παρελθόντος» υπογράμμισε.

Ο κ. Παπανδρέου είπε ότι πρέπει να απελευθερωθεί ο ελληνισμός, με αλλαγές που, όπως είπε, θα πονέσουν, αλλά θα λυτρώσουν. Χωρίς ιδιοτελείς σκοπιμότητες και κομματισμούς. «Δεν πρέπει μόνο να διαπιστώνουμε το πρόβλημα και να μένουμε αδρανείς. Χρειάζεται αλλαγή και πρώτα από εμάς που βρισκόμαστε σε θέσεις ηγεσίας. Ο λαός περιμένει να εμπνεύσουμε με ένα συλλογικό όραμα που θα δώσει αυτοπεποίθηση που θα δείξει ότι σε δύσκολες στιγμές ο ελληνισμός συσπειρώνεται. Να αλλάξουμε ρότα στη χώρα για να απαλλαγούμε απ’ αυτούς που μας λοιδορούν σήμερα και μας δίνουν μαθήματα συμπεριφοράς» πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός συμπλήρωσε ότι επίκεντρο των αλλαγών είναι το κράτος. «Εκεί είναι η ρίζα του προβλήματος της χώρας. Η πελατειακή διάρθρωση της χώρας έχει ολέθριες συνέπειες. Ο πολίτης παρέμενε κάτω από το ρουσφέτι. Το κράτος λειτουργούσε ως πολλά φέουδα, αντί για ένα ενιαίο κράτος».

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στο νόμο για τη διαφάνεια, με τον οποίο, όπως είπε, τελειώνουμε με το καθεστώς αδιαφάνειας και διαφθοράς. «Όλες οι αποφάσεις θα αναρτώνται στο διαδίκτυο για να είναι εκτελεστές. Όποιος αποφασίζει είναι εκτεθειμένος στη λογοδοσία και τον έλεγχο. Αυτό θωρακίζει τον κάθε άρχοντα από τη διαβολή και τις πιέσεις για παρατυπίες».

Ο κ. Παπανδρέου είπε ότι από την πρώτη Γενάρη του 2011 η αυτοδιοίκηση θα λειτουργεί με εγγυημένη διαφάνεια και λογοδοσία. «Απαλλαγμένη και από την καχυποψία διαφθοράς. Εισάγεται η διαδικασία διαβούλευσης και νέοι θεσμοί, όπως η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Οι νέοι δήμοι θα έχουν ως εφόδιο τη συμμετοχή ομογενών και νόμιμων μεταναστών. Έτσι εξασφαλίζουμε κοινωνική συνοχή και ειρήνη. Μια κοινωνία ασφάλειας και κράτος δικαίου. Έχουμε εξορθολογισμένη κατανομή των αρμοδιοτήτων και νέα αντίληψη για την άσκηση εξουσίας με τον πολίτη στο επίκεντρο και αναζωογονεί τη δημοκρατία» τόνισε.

Ο πρωθυπουργός συνέδεσε το πρόγραμμα με τη δημοσιονομική ανάταξη της χώρας. «Είναι αναγκαίος όρος για έξοδο από την αφόρητη δημοσιονομική κατάσταση που δημιουργήθηκε από τις προηγούμενες εγκληματικές πολιτικές. Οι ευθύνες όσων μας οδήγησαν εδώ είναι βαρύτατες. Δεν πρέπει να περιμένουμε από άλλους να μας βγάλουν από την κρίση, πρέπει να το κάνουμε μόνοι μας. Ζητώ να συμβάλλετε και εσείς στην κοινή εθνική προσπάθεια».

Παράλληλα, τόνισε ότι η νέα αρχιτεκτονική συνιστά στόχο εθνικής σημασίας και ως τέτοιο θα τον στηρίξει η κυβέρνηση με όλους τους αναγκαίους πόρους και επιχειρησιακό σχέδιο που θα αξιοποιεί τους κοινοτικούς πόρους. «Για την επίτευξή του είναι αναγκαίο να συμβάλλουν οι τοπικοί άρχοντες και οι τοπικές κοινωνίες, αλλά και οι εργαζόμενοι στην Αυτοδιοίκηση. Είναι υπόθεση όλων των παραγωγικών και πολιτικών δυνάμεων του τόπου. Είναι υπόθεση και κάθε πολίτη που απαιτεί δικαιοσύνη.Να σπάσουμε τα πελατειακά δεσμά του παρελθόντος που καθηλώνουν τη χώρα μας και να κατακτήσουμε τη θέση που μας αναλογεί στον κόσμο. Θα επιδιώξουμε τη μεταλύτερη δυνατή συναίνεση και θα ενσωματώσουμε κάθε πρόταση. Το δικαίωμα σε μια νέα αρχή είναι ο ορισμός της ελευθερίας. Αυτό κάνουμε με τον Καλλικράτη» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

πηγή: Ελευθεροτυπία

Η Νέα Αρχιτεκτονική Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης

7 Γενικές Διοικήσεις
Αντικαθιστούν τις 13 σημερινές κρατικές περιφέρειες ως αποκεντρωμένες κρατικές οντότητες όπως προβλέπει το Σύνταγμα.

13 αιρετές αυτοδιοικητικές περιφέρειες
Προσδιορίζονται στα όρια των σημερινών 13 κρατικών περιφερειών. Παίρνουν τη θέση των 76 Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που σήμερα αποτελούν τις 54 νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, τις 3 διευρυμένες και τα 19 επαρχεία τα οποία καταργούνται. Προβλέπονται μητροπολιτικές αρμοδιότητες για την Αττική και την ευρύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Αναλαμβάνουν τη διαχείριση των ΠΕΠ.

370 δήμοι
Καταργούνται τα 2/3 των δήμων και το σύνολο των κοινοτήτων που υφίστανται σήμερα (1.034 δήμοι και κοινότητες). Οι νέοι δήμοι ενισχύονται με ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Συγχωνεύονται 6.000 ΝΠΔΔ και δημοτικές επιχειρήσεις σε 2.000.

Χρηματοδότηση της νέας Αρχιτεκτονικής
Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 με αναδιάταξη του ισχύοντος προϋπολογισμού.

Από τη μετεξέλιξη του χρηματοδοτικού προγράμματος «Θησέας» ύψους 4 δισ. ευρώ, το οποίο θα μετονομαστεί σε Πρόγραμμα ΕΛΛ.Α.Δ.Α. (Ελληνική Αρχιτεκτονική Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης).

Διαφάνεια
Υποχρεωτική Ανάρτηση στο Διαδίκτυο όλων των Πράξεων και Αποφάσεων των Οργάνων των ΟΤΑ.

Καθιέρωση Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας των ΟΤΑ.

Υποχρεωτικός προληπτικός έλεγχος όλων των δαπανών των ΟΤΑ από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αλλαγή του εκλογικού συστήματος
Καταργείται το εκλογικό σύστημα ανάδειξης του 42% και επαναφέρεται το σύστημα ανάδειξης για τα όργανα του Α’ και Β’ βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το 50% συν ένα του εκλογικού σώματος.

Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης

Περιφερειάρχης
Εχει βασικό ηγετικό ρόλο για τον συντονισμό των δράσεων της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Με την ανάληψη των καθηκόντων του παρουσιάζει τις προγραμματικές του δηλώσεις, οι οποίες εγκρίνονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Αντιπεριφερειάρχες
Ορίζονται σε θεματικούς και τοπικού χαρακτήρα και επιλέγονται από τον περιφερειάρχη. Οι τοπικοί αντιπεριφερειάρχες είναι αρμόδιοι για τις τέως Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα, και επιλέγονται μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων που εκλέγονται στην αντίστοιχη περιοχή.

Περιφερειακό Συμβούλιο
Είναι βασικό όργανο με σημαντικό επιτελικό και ελεγκτικό ρόλο, ενώ αναβαθμίζεται η θέση της αντιπολίτευσης.

Περιφερειακή Επιτροπή
Αναλαμβάνει τον ρόλο και τις αρμοδιότητες της νυν Νομαρχιακής Επιτροπής. Ενισχύεται ο εποπτικός και ελεγκτικός της ρόλος ως προς τα οικονομικά της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Εκτελεστική Επιτροπή
Συλλογικό επιχειρησιακό – εκτελεστικό όργανο που αποτελείται από τον περιφερειάρχη και τους αντιπεριφερειάρχες.

Συμβούλιο Διαβούλευσης Περιφέρειας
Συμμετέχουν, εκτός από τον περιφερειάρχη και τους αντιπεριφερειάρχες, καθώς και τους επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων, οι δήμαρχοι των δήμων της Περιφέρειας, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, οργανώσεων εργοδοτών, εργαζομένων και επαγγελματικών συλλόγων κ.ο.κ. Συνεδριάζει υποχρεωτικά πριν από την έγκριση του ετήσιου προγράμματος.

Περιφερειακός συνήγορος για τον Πολίτη και την Επιχείρηση
Εκλέγεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3, μεταξύ των μελών του, ή και εκτός αυτών, και αναλαμβάνει την ευθύνη διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών / συναλλασσόμενων με την Περιφέρεια με στόχο την καταπολέμηση της κακοδιοίκησης.

Σύστημα Δημοτικής Διακυβέρνησης

Δήμαρχος
Ασκεί τις καταστατικές και τις εκτελεστικές του αρμοδιότητες, συνεργαζόμενος με την Εκτελεστική Επιτροπή στην οποία μετέχουν οι θεματικοί και τοπικοί αντιδήμαρχοι.

Αντιδήμαρχοι
Οι αντιδήμαρχοι κατατάσσονται σε θεματικούς και τοπικούς αντιδημάρχους. Οι αντιδήμαρχοι επιλέγονται μεταξύ των δημοτικών συμβούλων από τον δήμαρχο. Οι τοπικοί αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές του δήμου που ταυτίζονται με τους δήμους / κοινότητες που συνενώνονται στο πλαίσιο της Νέας Αρχιτεκτονικής.

Εκτελεστική Επιτροπή
Συλλογικό επιχειρησιακό-εκτελεστικό όργανο στους δήμους. Συμμετέχουν, εκτός από τον δήμαρχο ως πρόεδρο, όλοι οι θεματικοί και τοπικοί αντιδήμαρχοι, καθώς επίσης (χωρίς δικαίωμα ψήφου) ο γενικός γραμματέας του δήμου (στους δήμους όπου υφίσταται τέτοιο όργανο).

Δημοτικό Συμβούλιο
Το Δημοτικό Συμβούλιο παραμένει το βασικό όργανο με το τεκμήριο αρμοδιότητας εντός του δήμου, αυξάνονται τα μέλη του, ενώ ενισχύονται αποφασιστικά οι Επιτροπές του Δημοτικού Συμβουλίου.

Συμβούλιο Διαβούλευσης
Συμμετέχουν, εκτός από τον δήμαρχο και τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, οργανώσεων εργοδοτών, εργαζομένων και επαγγελματικών συλλόγων κ.ο.κ.

Συγκαλείται υποχρεωτικά ετησίως, πριν από την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, του ετήσιου προγράμματος και προϋπολογισμού του δήμου.

Τοπικά Συμβούλια
Ο δημοτικός προϋπολογισμός διαθέτει ειδικά κεφάλαια και ποσοστά πόρων (με συγκεκριμένα κριτήρια κατανομής) για έργα και υπηρεσίες αποκεντρωμένου χαρακτήρα, με βάση τα τοπικά συμβούλια των δήμων που συνενώνονται.

Συνήγορος του Δημότη και της Επιχείρησης
Θεσμοθετείται ο «Συνήγορος του Δημότη» και ο «Συνήγορος της Επιχείρησης», με επιλογή με αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 από το Δημοτικό Συμβούλιο, μεταξύ των μελών του, ή και εκτός αυτών, στα πρότυπα του περιφερειακού Συνηγόρου του Πολίτη.

Οικονομικοί πόροι ΟΤΑ
-Από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους όπου θα εμπλουτιστούν και θα συνδεθούν με τον ΦΠΑ και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας μέρος του οποίου θα αποδίδεται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

-Από τις επιχορηγήσεις του κράτους οι οποίες θα αποδίδονται με βάση αντικειμενικά κριτήρια.

-Από τοπικούς φόρους οι οποίοι θα ισχύουν στη λογική των ανταποδοτικών τελών.

Νέοι Θεσμοί

Δημοτικό eΚΕΠ
Μικρά «Δημοτικά ηλεκτρονικά ΚΕΠ», σε κάθε γειτονιά ή χωριό από τα οποία παρέχονται οι βασικές υπηρεσίες της δημοτικής και περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Κάρτα Δημότη
Η έξυπνη «κάρτα του Δημότη» -προάγγελος της «κάρτας του πολίτη»- με την οποία περνούν οι δήμοι στην αυτόματη εξυπηρέτηση (π.χ. έκδοση πιστοποιητικών), αλλά και διευκολύνεται η συμμετοχή σε δημοκρατικές διαδικασίες (π.χ. τοπικά δημοψηφίσματα).

Αυτόματη Εξυπηρέτηση
Μηχανήματα αυτόματης εξυπηρέτησης («δημοτικά ΑΤΜ»), που θα εγκατασταθούν στα δημοτικά e – ΚΕΠ θα έχουν τη δυνατότητα αυτόματης εξυπηρέτησης 24 ώρες το 24ώρο, 365 μέρες τον χρόνο.

Διοικητική Βοήθεια στο Σπίτι
Στόχος η εξυπηρέτηση δημοτών που έχουν ανάγκη. Για τον σκοπό αυτό εισάγεται ο θεσμός του δημοτικού ανταποκριτή, δηλ. πολυδύναμου υπαλλήλου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων με αξιοποίηση και των νέων τεχνολογιών.

πηγή: Έθνος

Τη θεμελίωση 370 ισχυρών και αποτελεσματικών δημοτικών οργανισμών αντί των 1034 που υπάρχουν σήμερα εξήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Γιάννης Ραγκούσης. Με τον τρόπο αυτό, όπως επεσήμανε, μειώνονται από 6000 σε 2000 τα νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις των δήμων. Παράλληλα, θεμελιώνονται 7 αντί των 13 κρατικών περιφερειών.

Σε επίπεδο πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, ο Γιάννης Ραγκούσης ανακοίνωσε ότι η κατανομή των πόρων θα γίνεται με γεωγραφικά και οικονομικά κριτήρια ενώ θα υπάρχει ενιαία στρατηγική και σχεδιασμός με βάση την πράσινη ανάπτυξη. Όπως είπε ο υπουργός, μόνο έτσι θα γίνει η νέα αρχιτεκτονική για την αυτοδιοίκηση όχημα πράσινης ανάπτυξης.

Σε επίπεδο δευτεροβάθμιας αυτοδιοίκησης, θα υπάρχει αιρετός περιφερειακός άρχοντας και θα εγκαινιαστεί ο θεσμός του αντιπεριφειάρχη. Σημαντικός δε, θα είναι ο ρόλος της περιφερειακής εκτελεστικής επιτροπής.

Εξάλλου, ιδιαίτερη πρόβλεψη θα υπάρχει για τους νησιωτικούς δήμους – οι οποίοι αποτελούν το 25% των δήμων της χώρας – ενώ γενική αρχή είναι να μην υπάρξει γειτονιά και χωριό χωρίς πόρους που να απορρέουν και να σχετίζονται με τις ανάγκες του.

Όπως ανέφερε ο Γιάννης Ραγκούσης, έως τώρα οι πόροι της τοπικής αυτοδιοίκησης απορρέουν από τα τέλη κυκλοφορίας και το φόρο εισοδήματος. Σύμφωνα με τις νέες προβλέψεις, θα απορρέουν και από τον ΦΠΑ. Σύμφωνα με τον υπουργό, με τον τρόπο αυτό, τα δημοτικά έσοδα θα συνδέονται άμεσα με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

«Συνήγορος του Δημότη» και e-ΚΕΠ

Στην ομιλία του ο υπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε και στο νέο θεσμό του Συνηγόρου του Δημότη, ο οποίος θα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με το Συνήγορο του Πολίτη, ενώ εξήγγειλε τη δημιουργία δημοτικών Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών τα οποία με τη χρήση των νέων τεχνολογιών θα προσφέρουν άμεση εξυπηρέτηση των δημοτών. Για το σκοπό αυτό οι πολίτες θα έχουν στη διάθεσή τους μία «έξυπνη» κάρτα, μέσω της οποίας θα μπορούν να αποκτούν άμεσα και χωρίς αναμονή κάποιο έγγραφο όπως για παράδειγμα ένα πιστοποιητικό. Παράλληλα θεσπίζεται ένα πρόγραμμα παροχής διοικητικών υπηρεσιών κατ’ οίκον, μέσω υπαλλήλων που θα επισκέπτονται τους πολίτες που δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Κατά τον υπουργό, θα υπάρχουν τρεις πυλώνες για τη νέα αρχιτεκτονική της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Οι τρεις πυλώνες είναι οι εξής:

– Πόροι θα προέρχονται από την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ

– Θα χρηματοδοτείται η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, που είναι απαραίτητο για τη στελέχωση υπηρεσιών του ΟΤΑ

– Καθιερώνεται μεγάλο αναπτυξιακό πρόγραμμα τουλάχιστον ισοδύναμο με το αντίστοιχο της αυτοδιοίκησης που έχει το όνομα «Θησέας»

επίσης θα θεσπιστούν:

– Θεσπίζεται η δημοσίευση στο διαδίκτυο όλων των αποφάσεων των οργανισμών ΟΤΑ

– Θεσπίζεται η αυτοτελής οικονομική εποπτεία των Δήμων

– Υποχρεωτικό διπλογραφικό σύστημα στους Δήμους

– Αντικατάσταση του προγράμματος ΘΗΣΕΑ με νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης!!!

– Δημιουργία συνηγόρου του πολίτη

– Μικρά και ευέλικτα ΚΕΠ σε κάθε γειτονιά με έκδοση “έξυπνης κάρτας” για το κάθε πολίτη… έκδοση πιστοποιητικών μέσω ATM ..

– Πρόγραμμα Διοικητικής Βοήθειας στο σπίτι