Posts Tagged ‘Συμμετοχική δημοκρατία’

Υπάρχουν πέντε βασικοί τρόποι επιλογής μελών μίας άμεσης συμμετοχικής διαδικασίας τον πρώτο μπορούμε να τον ονομάσουμε “ανοικτή για όλους διαδικασία”, στον οποίο -όπως μαρτυρά ο τίτλος- μπορεί να συμμετάσχει όποιος επιθυμεί[^1]

Οι συμμετέχοντες στην πραγματικότητα αυτοεπιλέγονται και δε συνθέτουν συνήθως αντιπροσωπευτικό δείγμα ή υποσύνολο του συνολικού πληθυσμού της κοινότητας από την οποία προέρχονται.

Η εμπειρία δείχνει ότι πάνε όσοι έχουν χρόνο, ειδικό συμφέρον και ενασχόληση, και πολύ συχνά είναι ανώτερου βιοτικού και μορφωτικού επιπέδου

πολίτες ατάκτως ... επιλεγμ�νοι

τρόποι επιλογής που βελτιώνουν την αντιπροσωπευτικότητα

Ο δεύτερος μηχανισμός είναι -όπως ο προηγούμενος- ανοικτή διαδικασία, με τη διαφορά ότι ‘στρατολογούμε’ ή/και στοχεύουμε επί τούτου, μέλη από υποομάδες που αποφεύγουν ή δεν ξέρουν πως να ασχοληθούν με τέτοιες δραστηριότητες[^2]

η αντιπροσωπευτικότητα και σ’αυτήν την περίπτωση δύναται να διαστρεβλωθεί μέσω ‘μηχανισμών’ ή λιγότερο οργανωμένων ειδικών συμφερόντων που μπορούν να κινητοποιήσουν περισσότερους συμμετέχοντες

Ο τρίτος τρόπος στηρίζεται στην κλήρωση των μελών με χρήση, κατά προτίμηση, επιστημονικής μεθοδολογίας που θα προσεγγίζει τη σύνθεση της σχετικής κοινότητας

Η τυχαία επιλογή -εφόσον γίνεται επιστημονικά- εγγυάται καλύτερα από κάθε άλλη την αντιπροσωπευτικότητα των μελών που θα στελεχώσουν μία άμεση συμμετοχική διαδικασία.

Η κλήρωση ήταν βασικό συστατικό της Αθηναϊκής Δημοκρατίας, χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό από συνδικάτα στις αρχές του 20ου αι., και χρησιμοποιείται από αρκετές σύγχρονες μεθοδολογίες συμμετοχής ([deliberative polling][delpol], [Citizens Juries][cjury], and Planning Cells)

“αντιπροσωπευτική” συμμετοχή

Με τον τέταρτο τρόπο επιλέγονται (για μέλη μίας διαδικασίας) πολίτες που επιδεικνύουν έντονη δραστηριότητα στο υπό εξέταση ζήτημα

Είναι συνήθως εθελοντές που αντιπροσωπεύουν, τρόπον τινά, τους συμπολίτες τους που έχουν παρόμοια συμφέροντα ή/και ιδέες αλλά επιλέγουν να μη συμμετέχουν. Μπορούν να προέρχονται από κινήσεις πολιτών, εθελοντικές οργανώσεις, και λοιπά

Με τον πέμπτο τρόπο επιλέγονται μέλη που είναι -ας τους πούμε- επαγγελματίες αντιπρόσωποι κοινοτήτων, οργανώσεων ή ομάδων με κοινά συμφέροντα και στόχους

Η σχέση με το “κράτος” και την (ευρύτερη) δημόσια σφαίρα

Οι προαναφερθέντες τρόποι επιλογής μελών (μίας συμμετοχικής διαδικασίας) αντιπαραβάλλονται (στο επισυναπτόμενο σχήμα) με δύο πιο γνώριμες μεθόδους επιλογής προσωπικού και στελεχών που θα καταλάβουν δημόσιες θέσεις (και θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση και την υλοποίηση πολιτικής):

  1. Εκλογές για τους αιρετούς εκπροσώπους μας, οι οποίοι είναι συχνά, επαγγελματίες πολιτικοί
  2. Επαγγελματικές μεθοδολογίες επιλογής των ειδικευμένων δημόσιων λειτουργών που στελεχώνουν τις δημόσιες λειτουργίες

Αντιπαραβάλλονται επίσης με την ευρύτερη, διάχυτη, δημόσια σφαίρα (μέσα μαζικής ενημέρωσης, σύλλογοι και οργανώσεις, ανεπίσημοι χώροι συζήτησης, κοινωνία των πολιτών, κ.λπ.)

Οι οκτώ αυτοί (αυθαίρετοι ίσως, αλλά ενδεικτικοί) μηχανισμοί ορισμού ή επιλογής μελών που θα συμμετάσχουν στην εκάστοτε συζήτηση και διαμόρφωση πολιτικών για δημόσια ζητήματα παρατάσσονται σχηματικά στο (μονοδιάστατο) γράφημα που ακολουθεί

από τον αποκλεισμό στη συμμετοχή

Στο επόμενο πόστ αυτής της σειράς θα εξετάσουμε τις μορφές / τύπους επικοινωνίας και διαβούλευσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία συμμετοχική διαδικασία

[^1]: προφανώς μπορούν να υπάρχουν προδιαγραφές, όπως να είναι μέλος της κοινότητας ή της ομάδας που αφορά η διαδικασία, να έχει κάποια ηλικία, και λοιπά

[^2]: αν λόγου χάρη, μία διαδικασία ασχολείται με την εγκληματικότητα σε μία κοινότητα μπορεί να ζητηθεί (με ιδιαίτερη πρόσκληση) από μετανάστες που ζουν σε αυτή να συμμετέχουν στις σχετικές διεργασίες

[delpol]: http://en.wikipedia.org/wiki/Deliberative_opinion_poll
[cjury]: http://en.wikipedia.org/wiki/Citizens’_jury