Archive for the ‘opengov’ Category

Με εγκύκλιο που απέστειλε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννης Ραγκούσης προς όλους τους δημόσιους φορείς, γίνεται υποχρεωτική η εφαρμογή και ξεκινάει διαδικασία υλοποίησης του Ν.3861/2020 για την «ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια».

Με βάση την εγκύκλιο συνίσταται σε κάθε φορέα ή όργανο, που είναι υπόχρεο για τις σχετικές αναρτήσεις στο Διαδίκτυο. Επίσης τονίζεται ότι η υποχρέωση ανάρτησης των νόμων και των κανονιστικών πράξεων στο Διαδίκτυο, στοχεύει «στην επίτευξη της μέγιστης δυνατής δημοσιότητας της κυβερνητικής πολιτικής και της διοικητικής δράσης».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η υποχρέωση ανάρτησης στο Διαδίκτυο σε καμιά περίπτωση δεν υποκαθιστά το σύστημα δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή άλλες μορφές δημοσιότητας που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εγκύκλιος αναφέρει ότι η ανάρτηση πρέπει να γίνεται τάχιστα και πως η παράβαση της υποχρέωσης ανάρτησης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι σημαντικός αριθμός πολιτών δεν είναι πλήρως εξοικειωμένος με τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, πρέπει η οργάνωση της ανάρτησης των πράξεων και αποφάσεων και η αναζήτηση των αποφάσεων να γίνεται με τρόπο απλό, κατανοητό και εν γένει φιλικό προς τους χρήστες. Ο πολίτης πρέπει να μπορεί να αναζητεί και να προσπελαύνει στις σχετικές πληροφορίες χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και ικανότητες και να γνωρίζει απαραίτητα τη δομή και τις αρμοδιότητες εκάστης υπηρεσίας», αναφέρεται, ενώ γίνεται λόγος και για την απαραίτητη προσβασιμότητα στους πολίτες με αναπηρία.

Υπόχρεοι για ανάρτηση στο Διαδίκτυο είναι ο Πρωθυπουργός, το Υπουργικό Συμβούλιο και τα συλλογικά κυβερνητικά όργανα, που προβλέπονται στη νομοθεσία, οι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί και Υφυπουργοί, οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς συμπεριλαμβανομένων και των Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών, τα όργανα διοίκησης νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οι Ανεξάρτητες και ρυθμιστικές διοικητικές αρχές, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, τα όργανα διοίκησης φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως ορίζεται στον συγκεκριμένο νόμο και τα όργανα των φορέων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Ως φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικώς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, καθώς και οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3429/05.

Για τις αναρτώμενες στο Διαδίκτυο πράξεις, που δεν προβλέπεται η δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επισημαίνεται, στην εγκύκλιο, ότι η μη ανάρτησή τους συνεπάγεται αδυναμία εκτέλεσής τους.

Για την ανάρτηση στο Διαδίκτυο πράξεων που περιλαμβάνουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σημειώνεται ότι πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η σχετική νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ προστίθεται θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα κρατικά απόρρητα, οι κανόνες πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και εν γένει τα απόρρητα που προβλέπονται από το νόμο.

Ο νέος νόμος πρέπει να εφαρμοστεί σε ό,τι αφορά τις πράξεις του Πρωθυπουργού, του Υπουργικού Συμβουλίου, των γραμματέων και Περιφερειών από την 1η Οκτωβρίου 2010, των οργάνων των ΝΠΔΔ, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, των ανεξάρτητων αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από την 1η Νοεμβρίου, ενώ για τους ΟΤΑ από τις 15 Μαρτίου του 2011.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ.DOC

government.gov.gr

Posted: 10 Ιουλίου 2010 by admin in e-gov, Διαδίκτυο, Πολιτική, κυβέρνηση, opengov

Πρίν λίγες μέρες, δημοσιοποιήθηκε ο ιστότοπος government.gov.gr. Είναι ένα έργο που δημιουργήθηκε από την ομάδα Επικοινωνίας και Νέων Μέσων του Γραφείου του Πρωθυπουργού, με τη συμβολή της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας – Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και την συνεργασία των Γραφείων Τύπου όλων των Υπουργείων.
Μέσα από το government.gov.gr,  ο πολίτης μπορεί να έχει μία συνοπτική εικόνα των κυριότερων δράσεων της κυβέρνησης, να βρει πληροφορίες για τα υπουργεία, on-line υπηρεσίες που προσφέρονται από δημόσιους φορείς καθώς επίσης και να λαμβάνει ενημερωτικά newsletters. Το government.gov.gr δεν φιλοδοξεί να αντικαταστήσει τους επιμέρους ιστότοπους των υπουργείων και των δημόσιων φορέων, ο ρόλος των οποίων γίνεται ακόμη πιο σημαντικός μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Όπως αναφέρεται στο blog της ομάδας Επικοινωνίας και Νέων Μέσων του Γραφείου του Πρωθυπουργού, θα ήταν ιδανικό να υπήρχε ο χρόνος ώστε το government.gov.gr, να λειτουργήσει αρχικά σε δοκιμαστική περίοδο, ώστε να διορθωθούν παραλείψεις ή τεχνικά προβλήματα, που κάθε δικτυακός τόπος αντιμετωπίζει στα πρώτα του βήματα.

Ωστόσο, αυτή τη στιγμή αφενός μεν δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου, αφετέρου δε η αύξηση των πληροφοριών που δημοσιεύουν τα Υπουργεία στους ιστότοπούς τους είχε κάνει, εδώ και καιρό, επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης ενός ιστότοπου «εκκίνησης» για τον πολίτη που ενδιαφέρεται να ενημερωθεί. Αυτό το ρόλο καλείται να επιτελέσει το government.gov.gr

Σε ένα περιβάλλον παγκόσμιου ανταγωνισμού και πληθυσμιακών μετακινήσεων, πολύ περισσότερο μάλιστα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, οι γνώσεις, οι ικανότητες και οι δεξιότητες των πολιτών αποτελούν σημαντικότατο παράγοντα για την οικονομία μιας  χώρας. Ταυτόχρονα, η άνοδος του μορφωτικού επιπέδου των πολιτών μέσω της εδραίωσης μιας γενικής κουλτούρας μάθησης από την προσχολική ηλικία ως την τρίτη ηλικία δε συνδέεται μόνο με την οικονομική ευημερία σε προσωπικό και εθνικό επίπεδο αλλά και με άυλα αγαθά όπως είναι η κοινωνική συνοχή μιας χώρας και η δημιουργία συνειδητοποιημένων και ενεργών πολιτών.

Σε αυτούς τους δυο στόχους αποσκοπεί η νέα πολιτική για τη διά βίου μάθηση, οι βασικές αρχές της οποίας τέθηκαν το Φεβρουάριο σε δημόσια διαβούλευση: στην προώθηση της απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και στη δημιουργία ενημερωμένων και ενεργών πολιτών.

Το σχέδιο νόμου που τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση προωθεί μια ολιστική ιδέα της διά βίου μάθησης και εστιάζει στην ανάπτυξή της  στη βάση δυο συγκεκριμένων  πολιτικών επιλογών:

  • Αλλαγή του διοικητικού μοντέλου οργάνωσης με πέρασμα από ένα συγκεντρωτικό και άκαμπτο σύστημα διά βίου μάθησης σε ένα αποκεντρωμένο και ευέλικτο Εθνικό Δίκτυο Διά Βίου Μάθησης διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα σε όλες τις συνιστώσες της εκπαιδευτικής διαδικασίας (εισροές, διαδικασίες, εκροές).
  • Θέσπιση κινήτρων για τη συμμετοχή σε κάθε είδους δραστηριότητες διά βίου μάθησης  με βασικότερο τη δυνατότητα αναγνώρισης και πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης μέσω της δημιουργίας Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.

Σας καλώ να συμμετάσχετε με δημιουργική διάθεση και συνεργατικό πνεύμα στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου για την ανάπτυξη της διά βίου μάθησης στη χώρα μας. Ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση.

Σχετικά: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=270

Καινοτομικές προτάσεις για τον ανασχεδιασμό των υπηρεσιών που προσφέρει το δημόσιο στους πολίτες θα παρουσιαστούν στην 2η Ημερίδα των Labs.opengov που θα πραγματοποιηθεί σήμερα  Δευτέρα 31/05 και ώρες 12:00 – 18:00, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, (Αμφιθέατρο Λεωνίδας Ζέρβας), Βασ. Κωνσταντίνου 48.

Συνολικά έχουν υποβληθεί 41 προτάσεις για τον ανασχεδιασμό ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας, του τουρισμού και της αγροτικής ανάπτυξης !

Τα σχόλια και η βαθμολογία των εγγεγραμμένων χρηστών του Labs συνέβαλλαν στο να ξεχωρίσουν οι 10 προτάσεις που θα παρουσιαστούν στην ημερίδα. Ολόκληρο το πρόγραμμα της ημερίδας θα μεταδίδεται ζωντανά απο την ιστοσελίδα http://labs.opengov.gr/

Το Πρόγραμμα και Προτάσεις που θα παρουσιαστούν στην Ημερίδα

Το Labs.OpenGov.gr είναι μια δράση της Ομάδας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις Νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών του γραφείου του Πρωθυπουργού η οποία γίνεται στο πλαίσιο της ανοικτής διακυβέρνησης. Βασίζεται στην παραδοχή ότι στη σύγχρονη εποχή οι καινοτόμες ιδέες είναι περισσότερο διάσπαρτες απο ποτέ στους κόλπους της κοινωνίας και της αγοράς.  Η δράση επιχειρεί να δώσει στο σχεδιασμό των κρατικών  ηλεκτρονικών υπηρεσιών μια συμμετοχική και κάπως αποκεντρωμένη ματιά.  Αποστολή του Labs.OpenGov.gr είναι να έρθουν στην επιφάνεια και να αξιοποιηθούν οι γνώσεις, οι δεξιότητες, οι εμπειρίες και το μεράκι που διαθέτουν τόσο οι δημιουργικοί πολίτες της χώρας όσο και οι ευρύτεροι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών., Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα διαχείρισης του labs.opengov.gr στο labs@opengov.gr

12:30 Γιάννης Πανάρετος Υφ. Παιδείας, Πολιτικός Υπεύθυνος για την Ανοικτή Διακυβέρνηση
12:50 Πρόεδρος ΕΠΥ
13:00 Παρουσίαση δράσεων OpenGov
16:45 Αρμόδιοι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς. Συζήτηση για την αξιοποίηση των προτάσεων και συμπεράσματα.
18:00 Λήξη εργασιών ημερίδας
Πηγή: Το Βήμα

Κάθε πράξη του κράτους, νόμος, απόφαση, διοικητική ή άλλη ρύθμιση και κάθε ευρώ που δαπανά για την υλοποίησή της το Δημόσιο θα δημοσιοποιείται στο Διαδίκτυο, όπως προκύπτει από το προσχέδιο νόμου που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδρίασε χθες υπό την προεδρία του πρωθυπουργού κ. Γ. Παπανδρέου και το οποίο τίθεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών (ypes.gr) προτού έλθει προς ψήφιση στη Βουλή. Με το εν λόγω νομοσχέδιο τα όργανα της Διοίκησης υποχρεούνται να αναρτούν στο Διαδίκτυο, προτού καταστεί εκτελεστέα ή προτού εκταμιευθεί, το ποσό που συνεπάγεται οποιαδήποτε πράξη προκαλεί δαπάνη για το Δημόσιο.

«Γνωρίζουμε ότι το πρόβλημα της διαφθοράς δεν θα λυθεί μονομιάς» , επισήμανε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο για το προσχέδιο νόμου. «Ομως σήμερα κάνουμε ένα πολύ σημαντικό, θα έλεγα καθοριστικό βήμα, στην κατεύθυνση της διαφάνειας. Αυτό της λογοδοσίας και της αξιοκρατίας. Καταφέρνουμε ένα καίριο πλήγμα στη διαφθορά στη χώρα μας».

(περισσότερα…)