Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκθεση για πρόγραμμα σταθερότητας

Posted: 18 Φεβρουαρίου 2009 by admin in Διάβασα, Πολιτική, κοινωνία
Ετικέτες: , ,

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέτασε τα αναθεωρημένα Προγράμματα Σταθερότητας της Ιρλανδίας, της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Λετονίας και της Μάλτας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής, η δημοσιονομική κατάσταση των κρατών υπολογίζεται ότι έχει επιδεινωθεί σημαντικά το 2008 και συνεχίζει να επιδεινώνεται το 2009 στην Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Γαλλία και τη Λετονία.

Στην Ισπανία και τη Γαλλία αυτό αντανακλάται επίσης σε σημαντικά πακέτα στήριξης της οικονομίας τα οποία υιοθετήθηκαν σε συμφωνία με το σχέδιο στήριξης τη ευρωπαϊκής οικονομίας το οποίο ζητούσε τη λήψη
έγκαιρων, στοχευμένων και προσωρινών δημοσιονομικών μέτρων στα κράτη-μέλη, αφήνοντας χώρο για ελιγμούς.

Η Ελλάδα δεν έχει υιοθετήσει μέτρα τόνωσης των δημοσιονομικών, μια κίνηση η οποία κρίνεται ως επαρκής, δεδομένης της ύπαρξης θετικών ποσοστών ανάπτυξης, υψηλού χρέους και μεγάλων οικονομικών ανισορροπιών. Και η Λετονία δεν υιοθέτησε άμεσα δημοσιονομικά μέτρα τόνωσης, δεδομένης της ανάγκης εξισορρόπησης της οικονομίας της και της αποκατάστασης της επενδυτικής εμπιστοσύνης.

«Ως αποτέλεσμα της οξείας, παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, τα δημόσια οικονομικά της ΕΕ βρίσκονται υπό πίεση. Η κρίση είχε ως αποτέλεσμα μείωση των φορολογικών εσόδων και την άνοδο
των εξόδων (π.χ. επιδόματα ανεργίας). Τα δημόσια οικονομικά επιδεινώθηκαν περαιτέρω καθώς πολλά κράτη-μέλη υιοθέτησαν δημοσιονομικά μέτρα στήριξης της ζήτησης και της απασχόλησης αυτό το
έτος, σε συμφωνία με τις συστάσεις της Επιτροπής και του Συμβουλίου, με βάση το Σχέδιο για τη στήριξη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η εφαρμογή του αναθεωρημένου Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης θα βοηθήσει να επιστρέψουμε σε υγιή και βιώσιμα δημόσια οικονομικά μόλις τελειώσει η ύφεση και επανέλθει η ανάπτυξη. Η ανάλυσή μας δείχνει ότι τα μέτρα δημοσιονομικής τόνωσης υιοθετήθηκαν στην ΕΕ, κυρίως σε χώρες με περιθώρια δημοσιονομικών ελιγμών και/ή με χαμηλό χρέος ή εξωτερικές ανισορροπίες. Τα μέτρα είναι, σε γενικές γραμμές, έγκαιρα, στοχευμένα και προσωρινά. Ωστόσο, για τα κράτη μέλη όπου το δημοσιονομικό έλλειμμα ξεπέρασε το όριο αναφοράς του 3% το 2008, η Επιτροπή υιοθέτησε σήμερα εκθέσεις υπερβολικού ελλείμματος.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

Ακολουθεί πλήρης (πρόχειρη) μετάφραση της παραγράφου της σημερινής αξιολόγησης της Επιτροπής που αναφέρεται στην Ελλάδα (η υπογράμμιση δική μας):

«Η Ελλάδα παρουσίασε σημαντική οικονομική ανάπτυξη της τάξης του 4% σε ετήσια βάση στη διάρκεια αυτής της δεκαετίας. Το 2008 το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε πάνω από το μέσο όρο της ευρωζώνης και το 2009
παραμένει θετικό σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ιανουαρίου της Επιτροπής. Ωστόσο, οι εγχώριες και εξωτερικές μακροοικονομικές ανισορροπίες διευρύνθηκαν σημαντικά, γεγονός που οδήγησε σε υψηλό
δημόσιο και εξωτερικό χρέος. Η σημερινή οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, έχει αντίκτυπο στην οικονομία και ασκεί πιέσεις στο χρέος.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα ξεπέρασε το 3% το 2007 και το 2008 και σύμφωνα με το ελληνικό Πρόγραμμα Σταθερότητας, θα φτάσει στο 3,7% το 2009 για να μειωθεί στο 3,2% του ΑΕΠ το 2010 και στο 2,6% το 2011. Η Ελλάδα δεν έχει περιθώρια για δημοσιονομική τόνωση της οικονομίας με δεδομένο το πολύ υψηλό χρέος και το έλλειμμα του εξωτερικού ισοζυγίου.

Η Ελλάδα δεν έχει υιοθετήσει δέσμη μέτρων για την τόνωση της οικονομίας. Η στρατηγική για την προσαρμογή το 2010 και 2011, όπως περιγράφεται στο πρόγραμμα, βασίζεται σε μείωση των δαπανών και -σε
μικρότερο βαθμό- σε αυξημένα φορολογικά έσοδα, ωστόσο το Πρόγραμμα δεν περιέχει λεπτομέρειες για αναλυτικά μέτρα.

Με βάση την αξιολόγηση της Επιτροπής, η Ελλάδα καλείται:

  1. Να ενισχύσει σημαντικά τη δημοσιονομική προσαρμογή ήδη από το 2009, ειδικά εάν οι οικονομικές συνθήκες αποδειχθούν καλύτερες από ό,τι περιγράφονται στο Πρόγραμμα, μέσα από συγκεκριμένα και μόνιμα
    μέτρα για τη μείωση των τρεχουσών δαπανών, συμπεριλαμβανομένης μιας συγκρατημένης μισθολογικής πολιτικής στο δημόσιο τομέα, γεγονός που θα συμβάλει στην απαραίτητη μείωση του χρέους.
  2. Να διασφαλίσει ότι τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής επικεντρώνονται, επίσης, στη βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων οικονομικών, μέσα στο πλαίσιο ενός συνολικού προγράμματος μεταρρυθμίσεων, υπό το φως της απαραίτητης προσαρμογής της οικονομίας, και με σκοπό την αντιμετώπιση της απώλειας της ανταγωνιστικότητας και αντιμετωπίζοντας τις ανισορροπίες του εξωτερικού ισοζυγίου.
  3. Να εφαρμόσει άμεσα τις πολιτικές αναμόρφωσης του φοροεισπρακτικού μηχανισμού και να βελτιώσει τη διαδικασία σύνταξης του προϋπολογισμού, αυξάνοντας τη διαφάνεια και να δημιουργήσει μηχανισμούς, για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη βελτίωση των πρωτογενών δαπανών.
  4. Λαμβάνοντας υπόψη το υψηλό δημόσιο χρέος και την αναμενόμενη αύξηση των δαπανών που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού, η Ελλάδα καλείται να βελτιώσει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, συνεχίζοντας τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας και στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Το δημοσιονομικό έλλειμμα ήταν πάνω από το 3% το 2007 και το δημόσιο χρέος έφτασε το 94,8% του ΑΕΠ τον ίδιο χρόνο, σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποίησαν οι ελληνικές αρχές τον Οκτώβριο του 2008 , οι οποίες επικυρώθηκαν από τη Eurostat, στοιχεία τα οποία επιβεβαιώθηκαν και από το αναθεωρημένο Πρόγραμμα Σταθερότητας τον Ιανουάριο του 2009. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή υιοθέτησε έκθεση σύμφωνα με το Άρθρο 104.3 της Συνθήκης, η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας περί υπερβολικού ελλείμματος.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η υπέρβαση της τιμής αναφοράς του 3% δεν είναι προσωρινή και δεν πηγάζει από εξαιρετικές συνθήκες καθώς δεν οφείλεται στη σοβαρή οικονομική ύφεση, όπως προβλέπουν η Συνθήκη της ΕΕ και το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΛΜΟΥΝΙΑ – ANAΦΟΡΕΣ ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ

Παρουσιάζοντας τις σημερινές εκθέσεις της Επιτροπής, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πριν από λίγο στις Βρυξέλλες, ο αρμόδιος Επίτροπος αναφέρθηκε στις περιπτώσεις της Ιρλανδίας και της Ελλάδας
επισημαίνοντας ότι, παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες παρουσιάζουν διαφορετικά ελλείμματα το 2008 και το 2009, «τους ζητάμε να επιταχύνουν την εξυγίανση επειδή υπάρχει πολύ ισχυρή πίεση της αγοράς». Στο πλαίσιο αυτό, «ο καλύτερος τρόπος αντίδρασης είναι να επιταχυνθεί η προσαρμογή τώρα, το 2009», τόνισε ο Almunia.

Επιπλέον, σε ερώτηση που δέχθηκε σχετικά με τις διαδικασίες υπερβολικού ελλείμματος τις οποίες σήμερα ξεκινάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Almunia επισήμανε ότι «δεν στρέφεται εναντίον καμίας χώρας, πρόκειται για ένα εργαλείο συνεργασίας για εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών.»

Σε ερώτηση Έλληνα δημοσιογράφου σχετικά με την Ελλάδα, και συγκεκριμένα το γεγονός ότι η Επιτροπή ζητάει από την ελληνική κυβέρνηση να επιταχύνει τις προσπάθειες για δημοσιονομική προσαρμογή ήδη από το 2009, και το κατά πόσο η Επιτροπή θα δώσει τον απαραίτητο χρόνο στις ελληνικές αρχές ώστε αυτή η προσαρμογή να γίνει με ήπιο τρόπο για τους πολίτες, ο Επίτροπος Almunia απάντησε τα εξής:

«Η Ελλάδα δεν κατέγραψε αρνητική ανάπτυξη ούτε αναμένεται να συμβεί αυτό εντός του 2009. Οι προβλέψεις της κυβέρνησης είναι πιο αισιόδοξες από τις δικές μας και από αυτές της Τράπεζας της Ελλάδας. Τι λέμε στις ελληνικές αρχές: δεδομένης της θετικής ανάπτυξης και δεδομένου ότι το έλλειμμα (όπου πάλι οι δικές μας προβλέψεις είναι πιο απαισιόδοξες), επιταχύνετε την προσαρμογή τώρα. Όχι για να δημιουργήσουμε προβλήματα αλλά γιατί θεωρούμε ότι η κατάσταση είναι καλύτερη από το μέσο όρο. Εφιστούμε την προσοχή των ελληνικών αρχών ώστε να λάβουν μέτρα τώρα γιατί δεν είναι η Επιτροπή που πιέζει την Ελλάδα με τα spreads, είναι η αγορά..»

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπου περιλαμβάνονται:

  • το κείμενο της αξιολόγησης που αφορά την Ελλάδα
  • πίνακας με τα αναλυτικά συγκριτικά στοιχεία και τις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις για την Ελλάδα (ΑΕΠ, πληθωρισμός, δημόσιο χρέος.

η έκθεση σε pdf

Σχόλια
  1. Η έκθεση σε κάθε περίπτωση παραβλέπει την οικονομική κατάσταση του μέσου Έλληνα. Εν τέλει δεν είναι καθόλου καλή, αφού στόχος της είναι μόνο η εξισορρόπηση και καθόλου η βελτίωση του πολίτη ή μείωση της προσωπικής του ανέχειας.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s